گزارش کارشناسی آپارتمان 0 متری

تاریخ بازدید کارشناس
قیمت کارشناسی
0 تومان
روش کارشناسی
کارشناسی حضوری
ارزیابی کارشناس
مشاهده

گزارش فنی و حقوقی

مشخصات و امکانات
مشاهده
سند و حقوقی
وضعیت فنی
موقعیت و دسترسی
ایمنی و امنیت
انتخاب ملک برای کارشناسی